Presentació

Els Serveis Informàtics, d’acord amb la direcció de la Universitat Miguel Hernández, té com a objectiu fonamental proporcionar servei i satisfer les necessitats que té la comunitat universitària, en l’àmbit docent, administratiu i en el de la investigació, en el tractament i gestió de la informació i les comunicacions.

Aquesta missió genèrica es pot desglossar en diferents objectius parcials:

  • Planificar, dur a terme i mantenir els sistemes d’informació necessaris per al funcionament de la Universitat.
  • Planificar, dur a terme i mantenir els sistemes informàtics corresponents per a poder explotar les aplicacions.
  • Planificar, dur a terme i mantenir l’equipament i les xarxes de de comunicacions (veu i dades) necessàries.
  • Participar en les tasques d’automatització i optimització per al desenvolupament de la Universitat.
  • Garantir la seguretat i la fiabilitat dels sistemes d’informació de la gestió de la Universitat.
  • Vetlar pel bon ús dels recursos informàtics de la Universitat.
  • Percebre, examinar i difondre els canvis tecnològics que es produeixen, analitzant el seu possible aprofitament per a la millora dels sistemes d’informació de la UMH.
  • Participar en l’establiment de les polítiques, procediments, normatives i aplicació d’estàndards referents a l’ús dels recursos informàtics i per a l’explotació dels sistemes d’informació.

Aquest text ha sigut traduït utilitzant un motor de traducció automàtica.

facebook  twitter  youtube  ticbites